Financieel plan

Post Image
22 Feb

Investeringsbegroting


Om met een bedrijf te beginnen zal je over kapitaal moeten beschikken. Je moet immers noodzakelijke investeringen doen en daarvoor zijn er financië......

Lees verder

Na lang wikken en wegen heb je eindelijk de knoop doorgehakt, je gaat voor jezelf beginnen. Echter, beginnen met een onderneming vereist kapitaal. Je moet immers noodzakelijke middelen aanschaffen zodat je je bedrijf kunt uitoefenen. Om precies te weten hoeveel geld je nodig hebt om te starten met je onderneming dien je een investeringsbegroting op te maken. In deze begroting zet je namelijk uiteen waar je het geld nodig voor hebt.

Nu dien je hier kritisch te zijn, met name als de financiële middelen beperkt zijn. Onderscheidt maken in wat wel en niet noodzakelijk is, is dan ook absoluut op zijn plaats. Nadat je de investeringsbegroting hebt opgesteld, ga je een financieringsplan opstellen. Je moet namelijk uiteenzetten hoe je de benodigde middelen gaat financieren. De investerings- en de financieringsbegroting maken samen met nog een aantal begrotingen onderdeel uit van het financieel plan.

Wat is een financieel plan

Start je voor het eerst met een bepaalde type onderneming, je dient vooraf een beeld te hebben of je idee wel haalbaar is. Daarom beginnen wij eerst met het financieel plan waar de investeringsbegroting onderdeel van uitmaakt. Door te weten waar je allemaal op moet letten en hoe je dat in cijfers vertaalt, krijg je een beter beeld of je onderneming kans van slagen heeft. Dat is een zeer belangrijk gegeven omdat je anders in de problemen kunt raken en dat is niet de bedoeling.

Normaliter haal je de meeste informatie voor het financieel plan waaronder de investeringsbegroting uit je ondernemingsplan. Door vooraf je ondernemingsplan goed uiteen te hebben gezet, heb je namelijk al voor een groot deel de beschikking over de noodzakelijke cijfers. Natuurlijk is aanvulling gewenst, maar een solide basis waarop je op kunt voortborduren is aanwezig. Met een financieel plan verschaf je dus duidelijkheid vertaalt in cijfers. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor potentiele investeerders en andere dienstverleners.

Kapitaal voor je bedrijf

Het financieel plan verschaft niet alleen cijfermatige informatie over de middelen die noodzakelijk zijn voor het draaien van je onderneming, de investeringsbegroting. Het geeft je ook de nodige informatie omtrent hoe je aan het geld komt voor deze middelen en tegen welke eisen.

Heb je geld van anderen nodig, dan zal je rente moeten betalen. Immers, de geldverstrekker loopt risico en daarvoor willen ze graag een vergoeding. Voor de investeerders is het dan ook belangrijk wat de winstprognoses zijn. En daarom dien je ook inzicht te verschaffen betreffende toekomstige winstcijfers. Het financieel plan dekt ook dat.

Privésituatie

Onderdeel van het overzicht maken ook de cijfers uit die met je privésituatie te maken hebben. Als ondernemer zal je namelijk ook moeten leven. Je moet naast levensonderhoud ook de overige rekeningen kunnen betalen. Door alles in cijfers uit te drukken, verschaf je niet alleen externen noodzakelijke informatie, maar ook jezelf. Zo heb je een beeld van wat je nodig hebt aan financiën om te kunnen leven en dat heeft weer invloed op de beslissing om een eigen onderneming te starten. De volgende lasten kunnen een indicatie verschaffen wat betreft het inkomen dat je met je bedrijf moet genereren:

 • Huur
 • Hypotheek
 • Levensmiddelen
 • Gas, elektra en water
 • Telefoon, internet en televisie
 • Premie zorgverzekering
 • Overige verzekeringen zoals: onroerend goed, auto en rechtsbijstand
 • Vakantie en overige ontspanning
 • Eventuele alimentatie
 • Kleding en schoeisel

Vergeet niet de lasten te verminderen met ontvangsten in privé. Hier kun je denken aan een belastingteruggave, kinderbijslag en eventuele toeslagen zoals huur en zorg. Heb je overige inkomen buiten je onderneming en een partner die ook inkomsten geniet? Neem dat allemaal ook mee bij de berekening.

Winst en kosten

Winst behaal je door omzet te generen en daarvoor dien je de nodige kosten te maken. Kosten in de vorm van lasten en in de vorm van inkopen die je verricht. Deze cijfers licht je ook toe middels het financieel plan en staan los van de investeringsbegroting die je opmaakt.

Onderdelen financieel plan

Nu we globaal een beeld hebben van wat het financieel plan voorstelt, wordt het tijd om in detail naar de verschillende begrotingen te kijken. Met name voor externe partijen is het van belang dat je in vaktermen aangeeft om wat voor soort begroting het gaat en de daarmee samenhangende cijfers. De volgende begrotingen vallen onder een financieel plan:

 • Liquiditeitsbegroting
 • Exploitatiebegroting
 • Begroting levensonderhoud
 • Financieringsbegroting
 • Investeringsbegroting

Liquiditeitsbegroting

De liquiditeitsbegroting heeft te maken met de rekening die je hebt lopen bij een bepaalde bank. Het gaat dan om het geld wat er op deze rekening binnenkomt en wat eruit gaat. Hiermee wil men voornamelijk zien of er sprake is van een positief verloop wat betreft de geldstroom. Dien je namelijk een hoop rekeningen te betalen waardoor je saldo uiteindelijk op maandbasis telkens negatief is, dan is dat geen goed teken.

Exploitatiebegroting

Met de exploitatiebegroting wil men zien hoe het met de winstprognoses staat. Vaak betreft het een aantal opeenvolgende jaren. Kerncijfers vormen hier omzet, inkoop, kosten, en winst. Alleen een mooi bedrag aan omzet tonen, daar heeft men weinig aan. Natuurlijk is dat een positief gegeven. Maar wat interessanter is, is wanneer er kosten tegenover worden gezet. Zo ontstaat er een goed beeld omtrent de te verwachte winst. Bij de kosten gaat het met name om vaste kosten zoals huur of verzekeringen. De exploitatiebegroting complementeert in principe de investeringsbegroting. Uiteindelijk gaat het erom of je de investeringen kunt terugverdienen.

Om snel een indicatie te krijgen hoe een exploitatiebegroting tot stand komt, kun je het volgende doen. Maak een schatting van je omzet. Daarna dien je de brutowinst te berekenen. De brutowinst bepaal je door eerst de kosten die op je inkopen betrekking hebben eraf te halen. Indien je geen inkoopkosten hebt, bepaal je de kosten op basis van de overige lasten. Hier kun je denken afschrijvingen, verzekeringen, telefoon- en internetkosten. Heb je deze stap achter de rug, kijk dan of je nog openstaande belastingschulden hebt staan. Denk maar aan btw of inkomstenbelasting. Verminder het subtotaal dan ook met deze bedragen. Uiteindelijk, het bedrag wat je dan overhoudt geeft een indicatie wat voor omzet er nodig is om winst te behalen.

Begroting privé

Begroting levensonderhoud heeft betrekking op privé. Wat hieruit moet blijken is wat je financieel allemaal nodig hebt om in een normaal levensonderhoud te kunnen voorzien. Door de hoogte van het bedrag te weten, weet je wat je maandelijks uit je onderneming moet halen. Bij begroting levensonderhoud kun je bijvoorbeeld denken aan: eten, drinken, kleding, huur of hypotheek en verzekeringen.

Financieringsbegroting

Een financieringsbegroting heeft betrekking op het binnenhalen van geld. Deze begroting is ook nauw verbonden met de investeringsbegroting. Bij de financieringsbegroting dien je een onderscheidt te maken tussen eigen en vreemd vermogen.

Het eigen vermogen heeft betrekking op geld dat van jou is. En met dit onderdeel binnen deze begroting geef je aan met welk bedrag je de investeringen zelf betaalt. Onder eigen vermogen valt bijvoorbeeld spaargeld. Maar niet alleen eigen geld valt eronder. Heb je bijvoorbeeld een laptop in bezit en die ga je voor de zaak gebruiken, de laptop kwalificeert dan als een bedrijfsmiddel. Een bedrijfsmiddel op deze wijze gekwalificeerd valt onder het eigen vermogen.

Wat is vreemd vermogen

Vreemd vermogen heeft te maken met geld dat je van derden betrekt. Hier moet je denken aan een bank bij wie je een lening afsluit of een investeerder die geld wil stoppen in jouw onderneming. Vreemd vermogen is op twee manieren in te delen. Aan de ene kant heb je kort vreemd vermogen en aan de andere kant lang vreemd vermogen.

Kort vreemd vermogen heeft betrekking op bijvoorbeeld: koop op afbetaling, negatief staan op je bankrekening of een krediet bij een leverancier. Kenmerkend voor kort vreemd vermogen is, dat je het uitstaande bedrag binnen een jaar moet terugbetalen. Lang vreemd vermogen heeft betrekking op een lening waarbij er een looptijd van een jaar of langer geldt. In dat geval gaat het meestal om een hypotheek die je binnen een aantal jaren moet afbetalen.

Solvabiliteit

Bij de financieringsbegroting dien je ook rekening te houden met de solvabiliteit. Solvabiliteit is een kengetal. Hiermee geef je als ondernemer aan of je aan bepaalde financiële verplichtingen kunt voldoen. In principe bepaal je hiermee hoe gezond je onderneming is. Aan de ene kant heb je namelijk je activa (je bezittingen) en aan de andere kant het vreemd vermogen (de schulden). Met de solvabiliteit, die in een percentage wordt uitgedrukt, geef je aan of je in de toekomst in staat bent je schulden af te betalen. Dit is een belangrijk gegeven voor vermogensverschaffers.

Voor het berekenen van het percentage heb je de balans nodig en dit kan op verschillende manieren berekend worden. Neem het eigen vermogen en reken uit in wat voor verhouding dit staat ten opzichte van het totaal van je passiva. Bedraagt het percentage minder dan 25%, dan kan dat een probleem vormen. Banken willen namelijk graag zien dat je meer dan 25% aan eigen vermogen in je bedrijf stopt. Echter is dit slechts een indicatie. Ga je in de praktijk zakendoen, dan gelden er vaak per branches andere formules en ratio’s.

Door het opstellen van een financieel plan krijg je een zeer goede indicatie of het opzetten van een onderneming kans van slagen heeft. Naast het verschaffen van financiële informatie voor jezelf, is het ook een belangrijke informatiebron voor eventuele investeerders.